Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PĘTELKA Gabinet logopedyczny Magdalena Majerska, ul. Armii Krajowej 27, 32-500  Chrzanów, tel. 512 484 633, e-mail: magdalena@logopeda-petelka.pl, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane osobowe dziecka i opiekuna prawnego, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania wybranej usługi lub realizacji zawartej umowy, usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w gabinecie (otrzymywanie informacji dotyczących planowanych wizyt, wolnych terminów w gabinecie, odwołania wizyt) i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy, rejestrowania wizerunku dziecka, wykorzystania wizerunku dziecka, otrzymywania oferty handlowej, informacji marketingowej oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem wybranej usługi lub realizacją zawartej umowy.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  2. art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  3. art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  4. art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem oraz
  5. art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem oraz
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania niektórych danych (imię i nazwisko, imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, dodatkowe informacja mogące mieć wpływ na realizację umowy) może uniemożliwić realizację usługi lub zawarcie umowy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych w zakresie wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi księgowej, informatycznej i hostingu, dostawy oprogramowania do obsługi gabinetu oraz podwykonawcy dostawcy oprogramowania do obsługi gabinetu (dostawcy przestrzeni serwerowych, operatorzy telekomunikacyjni).
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w celu usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w gabinecie (otrzymywanie informacji dotyczących planowanych wizyt, wolnych terminów w gabinecie, odwołania wizyt) i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi informatycznej i hostingu, dostawy oprogramowania do obsługi gabinetu oraz podwykonawcy dostawcy oprogramowania do obsługi gabinetu (dostawcy przestrzeni serwerowych, operatorzy telekomunikacyjni).
 7. Odbiorcami danych osobowych dziecka i opiekuna prawnego w celu rejestrowania wizerunku dziecka oraz wykorzystania wizerunku dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie zlecenia usługi wykonywania zdjęć.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymywania ofert handlowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie dostawy oprogramowania do obsługi gabinetu oraz podwykonawcy dostawcy oprogramowania do obsługi gabinetu (dostawcy przestrzeni serwerowych, operatorzy telekomunikacyjni).
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie dostawy oprogramowania do obsługi gabinetu oraz podwykonawcy dostawcy oprogramowania do obsługi gabinetu (dostawcy przestrzeni serwerowych, operatorzy telekomunikacyjni) oraz dostawcy usług mailingu.
 10. Dane osobowe dziecka i opiekuna prawnego przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem wybranej usługi lub realizacją zawartej umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.) lub do momentu cofnięcia zgody.
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w gabinecie (otrzymywanie informacji dotyczących planowanych wizyt, wolnych terminów w gabinecie, odwołania wizyt) i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: magdalena@logopeda-petelka.pl
 12. Dane osobowe dziecka i opiekuna prawnego w celu rejestrowania wizerunku dziecka będą przechowywane przez okres 30 dni po wykonaniu wybranej usługi lub umowy lub do momentu cofnięcia zgody.
 13. Dane osobowe dziecka i opiekuna prawnego w celu wykorzystania wizerunku dziecka będą przechowywane przez okres 10 lat lub do momentu cofnięcia zgody.
 14. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu otrzymywania ofert handlowych będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
 15. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu otrzymywania ofert marketingowych będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
 16. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo żądania dostępu do danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 17. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane w celu wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy, usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w gabinecie (otrzymywanie informacji dotyczących planowanych wizyt, wolnych terminów w gabinecie, odwołania wizyt) i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy, rejestrowania wizerunku dziecka, wykorzystania wizerunku dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegać profilowaniu.
 18. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu otrzymywania ofert handlowych i marketingowych mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również mogą podlegać profilowaniu a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej oferty handlowej lub informacji marketingowej.
 19. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, w przypadku kiedy dostawca oprogramowania obsługującego gabinet korzysta z podmiotów przetwarzających mających siedzibę w państwach trzecich lub dostawca usług społecznościowych posiada przestrzenie serwerowe w państwach trzecich lub korzysta z usług podmiotów mających siedzibę w państwach trzecich (dostawcy przestrzeni serwerowych, operatorzy telekomunikacyjni).